Auditoria

  • Informes d’auditoria dels comptes anuals. Informes especials homologats per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ICAC). Informes de certificació, revisions limitades.