Mercantil

  • Operacions societàries: Constitució de societats, modificacions societàries, nomenaments, ampliacions i reduccions de capital, operacions de fusió i escissió, liquidació i dissolució de societats.
  • Llibres d’actes i de socis.
  • Asistencia a Juntes de socis i Consells d’Administració
  • Disputes entre socis – Pactes societaris
  • Contractació mercantil
  • Dret Bancari
  • Dret Concursal