Civil


 • Immobiliari:
  • Compravendes d’immobles i Societats immobiliàries
  • Contractes de promoció, construcció i tècnics
  • Contractes d’arrendament
  • Permutes, cessions i usdefruits
  • Propietat Horitzontal
  • Dret Hipotecari

 • Contractació Privada:
  • Negociació i redacció de contractes civils
  • Accions de responsabilitat contractual i extra contractual

 • Litigació i Mediació:
  • Resolucions extrajudicials
  • Actuacions davant els Tribunals dirigint tot el procés judicial

 • Família:
  • Separacions i divorcis matrimonials
  • Ruptures de relacions estables de parella
  • Filiacions, pàtria potestat i guarda i custòdia
  • Aliments a favor dels fills
  • Pensions entre cònjuges
  • Liquidació de la societat econòmica matrimonial

 • Successions:
  • Testaments i pactes successoris
  • Acceptacions d’herència, legítimes, inventaris i distribució del cabal relicte

 • Dret de la Persona, Capacitat Jurídica i Capacitat d'Obrar:
  • Poders preventius
  • Testament vital
  • Protecció i mesures de suport a persones amb discapacitat
  • Tuteles