Fiscal

  • Assessorament, planificació i gestió fiscal completa per a empreses i professionals.
  • Tramitació i presentació de les declaracions tributàries, tant les autoliquidacions com les de caràcter informatiu.
  • Assistència i acompanyament dels clients davant de possibles reclamacions o litigis amb l’Administració, redacció de recursos de reposició, econòmic-administratius i contenciosos.
  • Representació davant l’Administració Tributària d’entitats o persones físiques no residents.
  • Suport en la preparació de la documentació requerida per l’Administració en les operacions entre entitats vinculades.